Regulamin GSPS

Ostatnio aktualizowany: 13 lutego 2020

 1. Biorąc udział w GSPS Dzieciom 2020 lub będąc jego widzem lokalnym w pełni akceptujesz ten regulamin.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie bez konieczności powiadamiania o tym uczestników.
 3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z przestrzegania go.
 4. Wraz z poniższym regulaminem obowiązuje również regulamin Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii. W przypadku sprzeczności regulaminu wydarzenia oraz regulaminu uczelni lub wydziału, pierwszeństwo ma regulamin uczelni lub wydziału.
 5. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność/koszta za wyrządzone przez siebie szkody materialne i intelektualne.
 6. Organizacja GSPS zastrzega sobie prawo do działań sprzecznych z regulaminem.
 7. Wydarzenie odbywa się w dniach 6.03 – 8.03.2019 r. w budynku Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej przy al. Adama Mickiewicza 30 w Krakowie.
 8. Każdy speedrunner, komentator i wolontariusz wydarzenia pozwala na wykorzystanie swojego wizerunku poprzez zgodę, którą po przybyciu na miejsce wydarzenia wypełnia lub dostarcza wcześniej podpisaną. Osoby niepełnoletnie potrzebują zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
 9. Podczas przebywania na terenie wydarzenia zabrania się:
  • Bycia pod wpływem oraz zażywania jakichkolwiek używek (w tym alkoholu, środków odurzających) oraz palenia papierosów i używania e-papierosów poza wyznaczoną strefą
  • Umyślnego śmiecenia oraz niszczenia mienia publicznego i prywatnego
  • Celowego zakłócania transmisji i nachalnego utrudniania pracy organizatorom i uczestnikom
  • Prezentowania treści pornograficznych, politycznie ekstremistycznych, obraźliwych, zabronionych przez prawo oraz przesadnie wulgarnych
  • Propagowania treści wzywających do nienawiści i rasizmu oraz łamania regulaminu
  • Prezentowanie reklam bez pozwolenia organizatorów, z wyłączeniem naszych sponsorów/partnerów i przyjaciół wydarzenia
 10. Obowiązującym językiem podczas wydarzenia jest język polski. Nie jest wymagany język oficjalny, lecz nadużywanie wulgaryzmów jest zakazane.
 11. W pozostałych przypadkach kierujemy się zdrowym rozsądkiem. Jeśli jakieś działanie nie zostało objęte regulaminem, a mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg wydarzenia, należy starać się go unikać lub ograniczyć do minimum.

Regulamin